Prototype

void AddAttrib(BYTE attrib, UINT pos, PS_PLANE plane=FieldPlane);
void AddAttrib(BYTE attrib, UINT row, UINT col, PS_PLANE plane=FieldPlane);