Prototype

virtual UnregisterKeyEvent(ECLKeyNotify *NotifyObject )