Prototype

void RegisterKeyEvent(ECLKeyNotify *NotifyObject)