Prototype

ULONG GetScreenRect(char * Buff, ULONG BuffLen,
       ULONG StartPos, ULONG EndPos, PS_PLANE Plane=TextPlane)
ULONG GetScreenRect(char * Buff, ULONG BuffLen,
       ULONG StartRow, ULONG StartCol, ULONG EndRow,
       ULONG EndCol, PS_PLANE Plane=TextPlane)