Prototype

ULONG GetScreen(char * Buff, ULONG BuffLen, PS_PLANE Plane=TextPlane)
ULONG GetScreen(char * Buff, ULONG BuffLen, ULONG StartPos, ULONG Length,
       PS_PLANE Plane=TextPlane)
ULONG GetScreen(char * Buff, ULONG BuffLen, ULONG StartRow, ULONG StartCol,
       ULONG Length, PS_PLANE Plane=TextPlane)