Prototype

ULONG GetScreen(char *Buff, ULONG BuffLen, PS_PLANE Plane=TextPlane)