Prototype

Boolean WaitForInputReady([optional] Variant TimeOut)