Stop Keystroke Intercept (53)

3270 5250 VT
Yes Yes Yes

The Stop Keystroke Intercept function ends your application program's ability to intercept keystrokes.